A WAMP működési rendje

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

a WAMP GmbH rendezvényein való részvételhez

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 1. 1. Preambulum
 2. 2. A szerződő fél adatai
 3. 3. A szerződés hatálya
 4. 4. Regisztráció a vásárra
 5. 5. Elismerés
 6. 6. Jóváhagyás
 7. 7. Időjárás, vis maior
 8. 8. Magatartási szabályok
 9. 9. Kezelés és tisztítás
 10. 10. Higiénia vagy élelmiszer-biztonság követelmények
 11. 11. Elállás
 12. 12. A kiállítási terület felosztása
 13. 13. A stand harmadik személy részére történő továbbadása/albérlet
 14. 14. Egyetemleges felelősség
 15. 15. Költség és bérleti díj
 16. 16. Fizetési feltételek
 17. 17. Fizetési módok
 18. 18. Bérleti díjak
 19. 19. Kiállítási terület
 20. 20. Változtatások és dekorációk
 21. 21. Szerzői jogok megsértése
 22. 22. Tájékoztatás az (osztrák) általános forgalmi adó törvényről
 23. 23. Hirdetés
 24. 24. Fényképfelvételek / rajzok / filmek
 25. 25. Adatvédelem
 26. 26. Ipari / szerzői jogok védelme
 27. 27. Ellenőrzés-és felhasználásköteles EU-s árúk kiállítása
 28. 28. A stand lebontása
 29. 29. Felelősség és kár
 30. 30. Igényérvényesítés
 31. 31. A teljesítés helye és a joghatóság
 32. 32. Szerzői jog
 33. 33. ÁSZF módosítása
 34. 34. Záró rendelkezések
 35. 35. Érvényességi záradék

 

1. PREAMBULUM

A WAMP GmbH (a továbbiakban: „WAMP”, „Szervező”, „mi” vagy „velünk”) a következő szabályokat alkotta az általa szervezett  vásárok kiállítások és egyéb rendezvények vonatkozásában, azzal a céllal, hogy minden Kiállítónak optimális lehetőséget biztosítson árúcikkei bemutatására, valamint a Látogatók és Kiállítók megkeresésére.

A WAMP az általa szervezett rendezvények után szolgáltatási díjat számít fel, melyről minden esetben számlát állít ki.

 

2. A SZERZŐDŐ FÉL ADATAI

A szerződés, eltérő rendelkezés hiányában a WAMP GmbH-val jön létre.

Cím: Hasnerstraße 123, 1160 Bécs

Székhely: Bécs

Cégbejegyzés helye: Bécsi Cégbíróság

Nemzetközi adószám: AT U68819807

Cégjegyzékszám: FN 416834 t

Jogi forma: Korlátolt felelősségű társaság (GmbH)

Menedzsment: A WAMP GmbH-t vezető tisztségviselői

Mayr Eszter

Kapcsolattartó: Lieb Renate 

E-mail: wamp@wamp.hu

Internet: www.wamp.at

 

WAMP helyszíne

Freier Platz vor dem Museum Quartier

Nyitvatartási idő: 11.00-19.00 / 18.00                  

 

3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A következő általános szerződési feltételek szabályozzák a WAMP tagjainak vagy nem tagjainak (a továbbiakban: Kiállítók) az eseményeken való részvételét, továbbá a WAMP minden jelenlegi és jövőbeli szolgáltatását. A legfrissebb, hatályos ÁSZF a WAMP https://www.wamp.at. internetes oldalán érhető el.

A WAMP fenntartja a jogot arra, hogy folyamatosan ellenőrizze vagy ellenőriztesse e rendelkezések betartását, és a rendelkezések megsértése esetén a Kiállító vagy annak szerződéses partnerei hozzájárulása nélkül meghozza a megfelelő intézkedéseket. A WAMP jogosult biztonsági előírások kidolgozására, amelyek a jelen ÁSZF rendelkezésein túl más előírásokat is tartalmazhatnak.

 

4. REGISZTRÁCIÓ A VÁSÁRRA

a. Az események vonatkozásában a Szervezőnek joga van bármikor változásokat eszközölni, kivéve, ha a körülményeket írásban kötelező érvénnyel megjelölte.

b. A szóbeli megállapodások, amelyek a Szervező számára további kötelezettségeket tartalmaznak, csak akkor kötelezőek, ha azokat a Szervező később írásban megerősítette.

c. A rendezvényeken való részvételre történő regisztráció (online regisztráció a www.wamp.at weboldalon) csak akkor érvényes, ha a szervező írásban elfogadta és megerősítette azokat (= a szerződéskötés).                           

d. A már regisztrált WAMP tagok a WAMP közösségi felületén tudnak az eseményekre jelentkezni. Helyfoglalásra a közelgő vásárokra a www.wamp.at weboldalon a „Künstlereingang” („Művészbejáró”) menüpont alatt (felhasználói név és jelszó megadásával) a „Regisztráció WAMP” felületen nyílik lehetőség. Minden WAMP- rendezvény előtt hírlevélben értesítjük kiállítóinkat a következő esemény időpontjáról és az aktuális információkról. A vásárokra regisztrálni minden egyes alkalommal külön, a hírlevélben megjelölt dátumig lehetséges. A határidő lejártával az elektronikus rendszer automatikusan lezárja a jelentkezés lehetőségét, így további regisztrációt nem tud fogadni.

e. A WAMP minden Kiállítóval külön szerződést köt WAMP vásárra vonatkozóan, a regisztráció során megadott adatoknak megfelelően, ezért az adatok helyessége különösen fontos. A Kiállítók ezért kötelesek írásban értesíteni a Szervezőt a szerződéses adatokban bekövetkezett változásokról. A szerződéseket a résztvevők saját profiljukból tölthetik le.

f. A Szervező nem vállal felelősséget a regisztráció vagy az online regisztráció során a résztvevők által megadott vagy benyújtott adatok helyességéért, azokat ellenőrizni nem köteles.

g. A rendezvényeken történő személyes részvételre való regisztrációt követően minden Kiállító online regisztrációs visszaigazolást kap, amely tartalmazza a WAMP számlainformációit is.

h. A Szervező fenntartja a jogot a program, az esemény időpontjának és helyének megváltoztatására.

i. A WAMP GmbH szolgáltatásait csak 18 éves életkorukat betöltött személyek vehetik igénybe.

j. A regisztrációs igényeket a beérkezésük sorrendjében vesszük figyelembe.

k. Minden Kiállító / Eladó elfogadja a vonatkozó WAMP üzemeltetési előírásokat és azok betartását a vásárokra történő regisztrációkor.

l. A WAMP műszaki előírásait és rendeleteit megsértő Kiállító / Eladó közigazgatási jogsértési eljárás alá vonható.

 

5. ELISMERÉS

A munkaügyi és kereskedelmi előírásokat be kell tartani, különös tekintettel a tűzvédelemre, a balesetek megelőzésére, továbbá a cég- és az ármegjelölésekre.

 

6. JÓVÁHAGYÁS

A WAMP dönt az egyes Kiállítók személyéről. A WAMP jogosult indokolás nélkül megtagadni a regisztrációt. A konkurencia kizárását nem lehet sem kérni, sem megígérni. A WAMP és a Kiállító közötti szerződés a regisztráció megerősítésével vagy a számla kiállításával jön létre. A megadott jóváhagyást vissza lehet vonni, ha az odaítélés feltételei már nem teljesülnek, vagy már nem állnak fenn. A Szervező jogosult a szerződés egyoldalú felmondására, ha két emlékeztető ellenére a fizetés késedelmes. Ebben az esetben a Pályázónak a stand bérleti díjának 25% -át kitevő lemondási díjat kell megfizetnie.

 

7. IDŐJÁRÁS, VIS MAIOR

a. Tekintettel arra, hogy a Vásárok szabadtéri helyszínen kerülnek megrendezésre, a WAMP felhívja a Kiállítók figyelmét arra, hogy a változó időjárási és egyéb körülményekre tekintettel indokolt esetben a a WAMP bármikor dönthet úgy, hogy a Vásár nem kerül megrendezésre. Ez esetben a WAMP a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatja Kiállítót a profilon megadott elérhetőségeken a döntéséről.

b. Amennyiben a Vásár a WAMP hibájából nem kerül megrendezésre, a Kiállító jogosult a Bérleti díj 100%-os visszatérítésére.

c. Amennyiben a WAMP a Vásár napján vis major, tüntetés, sztrájk, katasztrófa, vészhelyzet, vihar, stb. miatt úgy dönt, hogy a Vásárt befejezi, úgy a Kiállítók által megfizetett Bérleti díj visszatérítésére, beszámítására nincs lehetőség.

d. A kártérítési igények mindkét Fél vonatkozásában minden esetben kizártak.

 

8. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

A már regisztrált és a WAMP által visszaigazolt Kiállítók vállalják, hogy legkésőbb egy órával a vásár kezdete előtt a megadott időpontban megjelennek a rendezvény helyszínén, felállítják standjukat és eddig az időpontig kivétel nélkül minden árujukat a célhelyre szállítják, a vásárterületet üresen hagyják, és a hulladékokat (szemeteszsákokban) az asztaluk mellett helyezik el.

Az asztalokat rongálni, arra ráülni tilos. Az asztalon található, a WAMP által rendelkezésre bocsátott terítők tisztaságának, sértetlenségének megőrzéséért a Kiállító felel. Tekintettel arra, hogy a WAMP által rendelkezésre bocsátott terítők nem tisztíthatóak, így az összepiszkolt vagy használhatatlanná vált terítők ellenértékének megtérítésére a Kiállító köteles.

Az egységes vásári kép miatt kizárólag a WAMP GmbH által szolgáltatott asztalok használhatók a WAMP vásáron.

A WAMP vásáron áruk és termékek értékesítése, gasztronómiai tevékenység, bérleti- és megőrzési, továbbá helyi szolgáltatási tevékenységek, valamint javítási munkák végezhetők a vásárokra alkalmazandó jogszabályok és a hivatalos előírások betartásával, valamint a szükséges engedélyek birtokában. A kiállítók és az eladók maguk felelnek ezen jogi előírások betartásáért.

A Vásárokon bármely áru árusítható az alábbiak kivételével:

- gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag és készítmény, állatgyógyászati készítmény

 • - kábítószernek és pszichotrop-anyagnak minősülő készítmény, mérgező és veszélyes anyag
 • - látást javító szemüveg
 • - fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer (ideértve a petárdát is), gázspray „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag, motorbenzin, gázolaj és háztartási tüzelőolaj
 • - muzeális emlék
 • - védett növény és állatfaj egyede, származéka, preparátuma
 • - ásványi anyag, kövület, barlangi képződmény
 • - olyan termék vagy hulladék, amelynek forgalmazása engedélyhez kötött és ez az engedély nem áll rendelkezésre.

A Kiállítók/Eladók a vásáron a Szervező által meghatározott helyeket tudják elfoglalni. A Kiállítóknak/ Eladóknak lehetőségük van egymás között a kiadott helyek cseréjére, ha ezt korábban a szervezőnek bejelentették.

Ha a Kiállító nagyobb helyet foglal el, mint amennyit kibérelt, a WAMP felkéri őt, hogy a vásárterületnek csupán az általa bérelt részét használja. Ha rendelkezésre áll még szabad terület, úgy az eredetileg bérelt terület kibővítése 20%-os felár ellenében megengedett, mely összeget a Kiállítónak/Eladónak a helyszínen kell megfizetnie. Ha a Kiállító nem fogadja el a WAMP utasításait, az a Vásárról történő azonnali kizárást eredményez. Ez esetben a Kiállító/Eladó köteles haladéktalanul elhagyni a rendezvény helyszínét. A már megfizett részvételi díj visszaigénylésére nincsen lehetőség.

Az egységes vásári kép érdekében a szervezők fenntartják a jogot a bérelt területek, standok átszervezésére akár a kiállítók értesítése nélkül is, érdekeik legkisebb megsértése mellett.

Az asztalokat és a Termékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a szabad közlekedést ne akadályozzák.

Tilos a vásárokon és a piacon tüzet gyújtani és nyílt lángot használni!

A WAMP nem biztosít széket, arról a kiállítónak személyesen kell gondoskodnia.

 

A Kiállítóknak a zene lejátszását/hangszórórendszerek működését a szervezővel előzetesen tisztázni kell. A Szervező megtilthatja a szomszédos standok zavarására alkalmas zajszintet. Ha a magasabb zajszintet a Szervező kérésére a Kiállító nem szünteti meg azonnal, a Szervező jogosult arra, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon, és ha szükséges, a standot bezárja. Reklámtevékenységük részeként a Kiállítók felelnek a kép- és hanghordozókon fennálló összes szerzői jog betartásáért.

 

A Vásáron történő értékesítés a kiállító saját felelősségére történik. Mindegyik kiállító köteles személyesen gondoskodni az általa kiállított számlák, egészségügyi és egyéb szükséges engedélyek meglétéről, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 

9. KEZELÉS ÉS TISZTÍTÁS

A Kiállító köteles a standot a regisztrált árukkal a vásár teljes időtartama alatt elfoglalni, kivéve, ha a standot nem kifejezetten reprezentatív kiállításra bérelte ki, kötles továbbá hozzáértő személyzettel ellátni. A Kiállító felel a stand tisztán tartásáért. A hulladékokat köteles összegyűjteni, az újrahasznosítható anyagok szerint szétválogatni, és a megjelölt hulladéktartályba elhelyezni.

 

10. HIGIÉNIA VAGY ÉLELMISZER-BIZTONSÁG KÖVETELMÉNYEK

A Kiállítónak garantálnia kell: -  a megfelelő hűtési lehetőségeket a romlandó élelmiszerek számára - az eladásra kínált vagy tárolt áruk védelmét a por, szennyeződés, cseppfertőzésesel szemben, ... - Megfelelő lefolyót a szennyvízhez - Az értékesítő személyzet megfelelő higiéniáját.

 

11. ELÁLLÁS

A pályázónak joga van írásban lemondani a vásáron való részvételét a vásári megelőző héten csütörtökön 10:00 óráig (a vásár előtti 9. napig). Ebben az esetben a befizetett bérleti díj felhasználható a következő vásárra. (Pénz visszatérítés nem lehetséges!) Ha a lemondás nem történik meg időben, és a kiállító nem jelenik meg a vásáron, a teljes bérleti díj elvész.

 

12. A KIÁLLÍTÁSI TERÜLET FELOSZTÁSA

A standok a rendezvényszervező szempontjai szerint - a vásár témái, a termékorientáció vagy a térbeli viszonyok (kívánt standméretek) – kerülnek kiosztásra. A regisztráció dátuma e vonatkozásban nem meghatározó, a kiállító különleges kéréseit lehetőség szerint a WAMP figyelembe veszi.

 

13. A STAND HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBADÁSA/ALBÉRLET

A WAMP által kijelölt kiállítói helyet tilos másnak átadni, a terméket elrejteni vagy más termékeihez helyezni, továbbá tilos már kizsűrizett tervezők munkáit árulni és másik tervezővel egy kiállítói helyet megosztani. Amennyiben ez mégis megtörténik, a WAMP-nak jogában áll felszólítani a szerződésszegő Kiállítót arra, hogy haladéktalanul hagyja el a Vásár helyszínét.

A bérleti jog harmadik személynek történő átengedése (albérlet) csupán a bérelt terület vonatkozásában, és a WAMP kifejezett hozzájárulásával lehetséges.

 

14. EGYETEMLEGES FELELŐSSÉG

Ha több Kiállító bérel egy standot, akkor mindegyik egyetemlegesen felel. A regisztráció során közös meghatalmazottat kell kineveznie. A Szervező csak ezzel a kapcsolattartóval tárgyal. A regisztrációban megnevezett képviselőknek szóló értesítés a közösség összes kiállítójának szóló értesítésnek minősül.

 

15. KÖZÖS KÖLTSÉG ÉS BÉRLETI DÍJ

A Kiállító kérésére őt az általa igényelt többletszolgáltatások, valamint az egyéb kiegészítő szolgáltatások, mint például víz, villany, gáz és sűrített levegő költségeiről előre tájékoztatni kell.

 

16. FIZETÉSI FELTÉTELEK

a) A fizetési feltételek elfogadásával a kiállító elfogadja a WAMP GmbH által kiállított elektronikus számlát, és az alkalmazandó jogi előírásoknak megfelelõen az elõírt idõig és meghatározott módon tárolja.

b) A számlázás elektronikusan történik.

c) A kiállított elektronikus számlát a felhasználó által megadott e-mail címre küldjük el.

d) A regisztrációs díj és a bérlet díjának fizetési határideje a szerződés tárgyát képező Vásárt megelőző hét csütörtök 10:00 óra (9 nappal a Vásár előtt).

e) Ha az összeg átutalása ezen határidő végéig (9 nappal a Vásár előtt) nem történik meg, elveszíti a jelentkező a részvétel jogát!

f) Ha a fizetés nem érkezik meg időben, a résztvevőknek igazolniuk kell a kifizetést. Az átutalás banki díját a Kiállítók viselik.

 

17. FIZETÉSI MÓDOK

a) A WAMP-nál a vételár megfizetésének módját a résztvevő saját maga választhatja meg, történhet PayPal, előleg, azonnali átutalás vagy hitelkártya segítségével (VISA, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover). Egyes esetekben a WAMP fenntartja a jogot bizonyos fizetési módok kizárására.

b) PayPal

Amikor a Pályázó regisztrál, egyszer megadja banki adatait, ettől kezdve csak az e-mail címével és jelszavával fizet.

Olyan, mint egy pénztárca, csak digitális. A Pályázó minden vásárláskor választhat, hogy bankszámlájával vagy hitelkártyájával szeretne-e fizetni. A PayPal különösen biztonságos, mert a Pályázónak a vásárláskor nem kell pénzügyi adatokat megadnia.

 

Fizetés a helyszínen nem lehetséges!

Részletfizetés nem lehetséges!

 

A stand rendelkezésre bocsátásának előfeltétele a számlák és az egyéb díjak időben történő megfizetése, valamint a korábban fennálló követelések rendezése. Késedelmes fizetés esetén az ABGB 1333. §-a és az UGB 352. §-a alkalmazandó.

A Szervező jogosult a fizetési késedelem folytán keletkezett kárának megtérítését követelni, és a 22/1999 BGBI II. részében foglalt mindenkori alapkamaton felül 5 százalékpontos késedelmi kamatot felszámítani, továbbá minden olyan - a fizetési késedelemből adódó- kárát és egyéb költségét, amely a megfelelő működéshez és hozzájáruláshoz szükséges, a késedelmesen fizető résztvevővel szemben érvényesíteni.

 

18. BÉRLETI DÍJAK

a) A WAMP rendezvényen való részvétel feltétele, a jelen ÁSZF-ben szereplő díj megfizetése. A regisztrált tagok vagy nem tagok online regisztrációs űrlapján feltüntetett árak mindenkor az irányadóak. Ezek tartalmazzák a rendezvényen való részvétel, ideértve az esetleges írásbeli dokumentumok és munkaanyagok vonatkozó költségeit is. Az utazás, a tartózkodás és az ebéd költségét a résztvevők állják.

b) A bérleti díj napi díjként kerül felszámolásra (11:00 és 19:00 óra között).

c) A WAMP vásáron történő értékesítésért és egyéb tevékenységekért rögzített foglalási díjat kell fizetni. Minden kiállító köteles legalább egy méter kiállítási helyért a díjat megfizetni. A Vásáron való részvétel díja magában foglalja a helyszínen való árusítás jogát, - asztal bérlés esetén - az asztal használati díját, a terítőket, szabadtéren napernyőt, valamint a Vásár hirdetését, promócióját.                                                                             

d) Helyárak (szélesség*mélység), nettó díjak: https://wamp.at/hu/wamp-becs-arlista

 

e) Az összes megadott napidíjhoz az ÁFA hozzászámítódik. A WAMP általában a szerződés megkötése után számolja fel a szerződésben meghatározott részvételi díjakat.

f) A részvételi díjak a kiállítás témájától illetve a szezontól függően a megadott díjaktól eltérhetnek. A WAMP a vásár megnyitása és a regisztráció előtt minen alkalommal előre értesíti erről a résztvevőket.

 

19. KIÁLLÍTÁSI TERÜLET

a. A Kiállítóknak a bérelt kiállítási terület használatára vonatkozó felhatalmazása csak a szerződéses eseményekre, valamint a szerződésben megállapított időpontokra és célokra vonatkozik.

b. Ha a szerződésben egy vagy több WAMP helyszín vonatkozásában a Felek nem állapodtak meg kizárólagos vagy teljes bérleti díjról, akkor átfedések lehetnek a látogatók és a vendégek áramlásában, különösen az előcsarnok, a bejárat és a WC-k területén, valamint az információs rendszer vonatkozásában. Ez nem érinti a bérlő használati jogait; ezen az alapon a részvevő részéről a WAMP –al szemben bárminemű követelésérvényesítés kizárt.

 

20. VÁLTOZTATÁSOK ÉS DEKORÁCIÓK

A WAMP által jóváhagyott kiállítási tervek, valamint a bérlet terület megjelenésének és/vagy felszerelésének megváltoztatása csupán a WAMP-al történő előzetes egyeztetés követően, a WAMP kifejezett hozzájárulásával történhet. Az ilyen változtatásokkal járó többletköltségeket egyedül a Kiállító viseli.

 

21. SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSE

a. A WAMP megköveteli, hogy a védjegyek és a formatervezés oltalmával, a harmadik felek szellemi tulajdonjogainak tiszteletben tartásával és megőrzésével, a szerzői jogokkal és a felhasználási jogokkal kapcsolatos hatályos jogszabályok a vásáron minden alkalommal és kivétel nélkül minden Kiállító vonatkozásában betartásra kerüljenek.

b. Abban az esetben, ha kiderül, hogy az ilyen rendelkezéseket bármilyen okból egy Kiállító megsérti, a WAMP-nak joga van a Kiállítóval kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a jogsértőt a stand bezárására, továbbá a vásár elhagyására felszólítani. Azokat tárgyakat, eszközöket melyekkel a jogsértést elkövették haladéktalanul el kell távolítani a WAMP vásár területéről. Ha a Kiállító vagy annak alkalmazottai ezt nem teszik meg, akkor ezeket az eszközöket és tárgyakat a WAMP a vásárról a Kiállító költségére eltávolítja. Több személy által elkövetett jogsértés esetén az elkövetők egyetemlegesen és korlátlanul felelnek. A WAMP ebben az esetben a Kiállítók által elkövetett jogsértésért felelősséget nem vállal. A Kiállító személyesen köteles azt, akinek jogsértésével kárt okozott, teljes körűen kártalanítani.

 

22. TÁJÉKOZTATÁS AZ (OSZTRÁK) ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ TÖRVÉNYRŐL

a. A stand-terület átadását az osztrák jogi terminológia szerint szolgáltatásnak kell tekinteni, és a jogviszonyra alapvetően a szolgálatás helyének jogát kell alkalmazni (vö. UStR 640). Azon uniós cégek számára, akik nemzetközi adószámmal rendelkeznek, a helybérlet díját (az UstG 6. § (1) bek. 16. pontja alapján) ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli, ezért a bérleti díj nettó összegét kötelesek csupán megfizetni. Az osztrák jogi terminológia szerint a szolgáltatás a fordított adózás hatálya alá tartozik. Az osztrák vállalkozókat, valamint a hazai és külföldi magánszemélyeket ezért 10% -os forgalmi adó terheli. Amennyiben az uniós, nemzetközi adószámmal rendelkező cég a vásáron bevételt produkál (az árúit a vásáron közvetlenül értékesíti) úgy az az értékesített árúk után ÁFÁ-t köteles Ausztriában megfizetni, és bevallását a bécsi adóhivatalba köteles benyújtani. Ebben a tekintetben a fent említett adóhivatalnál ÁFA-regisztráció szükséges.

b. A WAMP figyelmezteti a Kiállítókat arra, hogy feltétlenül be kell tartaniuk az osztrák pénztárgépekre és az adófizetésre vonatkozó jogi előírásokat. Az egyes Kiállítók kizárólagos felelőssége annak ellenőrzése, hogy mely rendelkezések vonatkoznak rájuk, és a vásáron történő részvételük/tevékenységük jogszerűségének vonatkozásában milyen jogi lépések megtételére kötelesek. A WAMP, semmi esetre sem vállal felelőséget a Kiállítókat ért olyan jogi hátrányokért, amelyek az ezen kötelezettségeik be nem tartásából származnak, továbbá a Kiállítók felé adójogi tanácsadásra nem köteles. A Kiállítók a jogsértéseikért saját maguk kötelesek a felelősséget vállalni.

 

23. HIRDETÉS

A reklámanyagokat csak a kijelölt standon belül lehet terjeszteni vagy kifüggeszteni. A reklámanyagok (transzparensek, zászlók, táblák stb.) csupán a bérelt stand területén belül kerülhetnek elhelyezésre, ez vonatkozik azok rögzítésére is. Az összeszerelést szakszerűen kell elvégezni. A kijelölt standon kívüli hirdetési igényeket egyeztetni kell a Szervezővel. A WAMP ebben az esetben fenntartja a jogot arra, hogy költségtérítést fizettesen meg a Kiállítóval. Ezen rendelkezés be nem tartása esetén a Szervező a felelős Kiállító költségén távolítja el a reklámanyagokat. Bármilyen eszköz bemutatója, ideértve a reklámcélúakat is, korlátozható vagy megtíltható a vásár jogszerűségének fenntartása érdekében még a jóváhagyás megadása után is. A tisztességes verseny szabályait szigorúan be kell tartani. A Kiállítók olyan hirdetései, amelyek jogszerűtlenül ellehetetlenítik vagy akadályozzák más Kiállítók üzleti tevékenységét, nem megengedettek. Más Kiállítókkal szembeni tisztességtelen magatartás esetén a Szervezőnek joga van azonnal bezárni a standot. A Kiállító kártérítési felelősséggel tartozik a többi Kiállítónak okozott minden olyan vagyoni és nem vagyoni hátrányért, amely a saját tiltott vagy jogellenes reklámtevékenységekből származik, köteles továbbá a Szervezőt is ilyen esetben kártalanítani.

 

24. FÉNYKÉPFELVÉTELEK / RAJZOK / FILMEK

A Szervező írásbeli engedélye nélkül a vásár teljes területén tilos fényképeket, digitális és / vagy filmfelvételeket készíteni. A Szervezőnek megengedett, hogy a standokról és árúkról fénykép-, digitális- és filmfelvételt készíttessen és azokat nyílvánosságra hozza illetve ingyenesen felhasználja. A Kiállító a Szervezővel szemben lemond minden szerzői jogi igényről és kifogásról.

 

25. ADATVÉDELEM

A vásáron való regisztrációval a Kiállító hozzájárulást ad az általa megadott adatok biztosításához, felhasználásához és közzétételéhez a Szervező összes nyomtatott és elektronikus médiájában. A vásárral kapcsolatos adatok letöltése és bárminemű másolása, különös tekintettel az elektronikus programokra, elemzésre (parsing) és / vagy feltérképezésre (crawling), továbbá adatok és címek külső adatbázisba történő bevitele kifejezetten tilos. Jogsértések esetén nyilvántartásonként 120 euró díj kerül felszámításra és büntetőfeljelentés kell tenni. A WAMP adatvédelmi nyilatkozata a www.wamp.at weboldalon tekinthető meg az Adatvédelmi nyilatkozat menüponban.

 

26. IPARI / SZERZŐI JOGOK VÉDELME

A Kiállító vállalkozás felel más Kiállítók szerzői jogainak vagy egyéb ipari tulajdonjogainak védelméért. Minden Kiállító köteles más kiállítók ipari tulajdonjogait tiszteletben tartani és tartózkodni a jogsértésektől. A tulajdonjogok bizonyított megsértése a stand azonnali bezárását eredményezheti.

 

27. ELLENŐRZÉS-ÉS FELHASZNÁLÁSKÖTELES EU-S ÁRÚK KIÁLLÍTÁSA

Az EU-ból érkező, megfigyelés- és felhasználásköteles árukat, melyeket a vásáron megvételre- vagy közvetlen fogyasztásra kínálnak, a bécsi vámhatóságnál egy héttel a rendezvény kezdete előtt regisztrálni kell.

 

28. A STAND LEBONTÁSA

Egyik stand bontását sem lehet megkezdeni a vásár befejezése előtt. A Kiállító felel a bérlelt vagy kölcsönbeadott, a szervező tulajdonát képező ingóságok károsodásáért. A kiállítóasztalt és a napernyőket eredeti állapotában a vásár befejeztével, még a vásár napján vissza kell szolgáltani. Ezen időpont után a szét nerm bontott standokat, továbbá a kiállítási cikkeket a Szervező a kiállító költségén távolítja el és tárolja. A tárolt árúk, kiállítási cikkek elvesztésével, károsodásával kapcsolatban a szervező felelőssége kizárt. A Szervező és a kiállító ettől eltérően is megállapodhat egymással.

 

29. FELELŐSSÉG ÉS KÁR                                 

a. A WAMP nem vállal felelõsséget a kiállított tárgyak ellopásáért, vagy a Kiállító illetve harmadik személyek által a vásárra hozott tárgyak épségéért, továbbá a kiállított tárgyakra vonatkozóan biztosítási szerződést kötni nem köteles. A WAMP semmiféle felelősséget nem vállal a Kiállító által a vásárra hozott vagy értékesített tárgyakért.

b. A Kiállító kizárólagos felelősséggel tartozik a közlekedésbiztonsági kötelezettségek és a bérleménnyel kapcsolatos egyéb biztonsági követelmények teljesítéséért, és az okozott károkért a WAMP-ot teljes mértékben kártalanítani köteles.

c. A Kiállító felel a WAMP-nak minden olyan kárért, amelyet ő, alkalmazottai, szerződéses partnerei, vagy kiállítási tárgyai és létesítményei más személyeknek vagy dolgoknak okoztak. A kiállítási standot és a kiállított árút a Kiállító a saját felelősségére őrzi. Az WAMP nem vállal felelősséget semmilyen vagyoni / egészségügyi vagy egyéb károkért, amelyek a kiállítás előkészítésével, kivitelezésével és lefolytatásával kapcsolatban merülnek fel a Kiállító, annak munkavállalói vagy harmadik felek részéről, bármilyen okból.

d. A WAMP csak akkor felel, ha a károkat szándékosan ő vagy alkalmazottjai okozták. A Kiállító nem jogosult igényérvényesítésre a WAMP, más Kiállító, azok alkalmazottai vagy szerződéses partnerei cselekedetei vagy mulasztásai miatt keletkezett káráért. A Kiállítónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a fennálló hibákról a WAMP-ot, és lehetőséget kell adnia a hibák kijavítására. Ha a Kiállító a hibát haladéktalanul írásban nem jelenti be a WAMP-nál, kártérítésre nem jogosult. A hivatalos vásári katalógusban és / vagy más nyomtatott anyagban keletkezett hibákért (nyomtatási hibák stb.) a WAMP semmilyen felelősséget nem vállal.

e. Kizárólag a Kiállító felel a bérelt stand területén a vásárlók és az árúk biztonságáért, ajánlott ezért felelősségbiztosítást kötnie.

f. A Szervező különösen nem vállal felelősséget az információk, adatok elvesztése vagy megrongálódása, az üzleti tevékenység megszakítása, a profit elmaradásáért vagy más mulasztás folytán a Kiállítót ért károkért. Információk vagy adatok elvesztése vagy megsérülése esetén a Szervező kártérítési kötelezettsége nem terjed ki az elveszített adatok helyreállításának költségeire.

g. A WAMP műszaki előírásait és rendeleteit megsértő Kiállító / Eladó közigazgatási eljárás alá vonható.

 

30. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

A Szervező a Kiállítóval szemben csak súlyos gondatlansága folytán a Kiállítónak okozott károkért felel, és kártérítési kötelezettsége ekkor is csupán a kiállító által megfizetett bérleti díjnak megfelelő összegre korlátozódik. A Kiállítónak a Szervezővel szembeni bármely igényét haladéktalanul, ajánlott levélben, a rendezvény befejezésétől számított hét napon belül érvényesítenie szükséges.

 

31. A TELJESÍTÉS HELYE ÉS A JOGHATÓSÁG

A teljesítés helye Bécsben van.  A felek a WAMP székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

32. SZERZŐI JOG

Az összes üzenet, grafika és a WAMP weboldal kialakítása kizárólag Ügyfeleink személyes tájékoztatását szolgálja. Az oldalt csupán a saját felelősségére használja. Az ajánlatban szereplő összes adatot szerzői jog védi. A teljes weboldal sokszorosítása, másolása és kinyomtatása csak megrendelés céljából megengedett. Minden további sokszorosítás, terjesztés és / vagy másolás meghaladja a szokásos felhasználást, és a szerzői jogokat sért.

 

33. ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

a. A WAMP a jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. A Kiállító és a Látogató tudomásul veszi, hogy az ÁSZF-et a WAMP jogosult egyoldalúan módosítani a következő okok valamelyikének fennállása esetén: jogszabály kötelező rendelkezésének változása; ha a módosítást a Vásár mindenkori biztonságos vagy gazdaságos lebonyolíthatósága, közbiztonsági vagy közegészségügyi szempontok indokolják; egyéb ok fennállása esetén.

b. A WAMP az ÁSZF-et legkésőbb a Vásárok előtti 15. napig módosíthatja. A WAMP a www.wamp.at oldalon regisztrált Kiállítókat elektronikus levél formájában értesíti az ÁSZF módosításáról azon az elektronikus levelezési címen, amelyet a Kiállító a regisztráció során megadott. Kiállító felelőssége, hogy a regisztráció során megadott adatainak (beleértve e-mail címét is) változását a WAMP elektronikus nyilvántartási rendszereiben módosítsa; ennek elmaradása esetén a WAMP a Kiállító irányában mindennemű felelősségét kizárja. A WAMP a www.wamp.at oldalon hírlevél-szolgáltatást megrendelt Látogatókat elektronikus levél formájában értesíti az ÁSZF módosításáról a Látogató által megadott e-mail címen.

c. A kiállító maga dönt arról, hogy a megváltozott általános szerződési feltételek mellett a jövőben a WAMP szolgáltatásait igénybe kívánja-e venni.

d. A Kiállító jogosult a változtatások hatálybalépése előtt azonnali hatállyal felmondani a WAMP-al kötött szerződést anélkül, hogy be kellene tartania a megállapodás szerinti felmondási határidőket, vagy a felmondás költségeinek viselésére kényszerülne. A felmondás csak írásos formában hatályos. A WAMP a kézhezvételt követően köteles a Kiállító felmondását azonnal, írásban visszaigazolni.

 

34. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

a. Ezek az általános szerződési feltételek 2020. február 17-től lépnek hatályba

b. A szerződés nyelve német.

c. A Kiállító vállalja, hogy a WAMP-nak információkat szolgáltat adatainak bármiféle változásáról, például a név vagy a cégnév, az e-mail cím, a telefonszám, az üzleti cím, a jogi forma, a cégnyilvántartási szám stb. megváltozásáról. Ha a Kiállító nem adja át ezeket az információt a WAMP-nak, akkor a WAMP a Kiállítónak megküldött nyilatkozatait kézhez vettnek tekinti, ha azokat a WAMP az általa ismert elérhetőségeken a Kiállítóval közli.

d. A változások és kiegészítések csak a Szervező kifejezett és írásbeli megerősítésével válnak a szerződés részévé. Azt a nyilatkozatot, amelyet faxon vagy automatikus adatfeldolgozás útján továbbítanak, hatályos írásbeli nyilatkozatnak kell venni.

e. Ezen rendelkezés nem érinti a FAGG, a BGBI 2014 / 33idgF kötelező rendelkezéseit, feltéve, hogy a résztvevők a fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) 1. szakaszának értelmében fogyasztónak minősülnek.

 

35. ÉRVÉNYESSÉGI ZÁRADÉK

Ha a jelen ÁSZF bizonyos rendelkezései érvénytelenek vagy kikényszeríthetetlenek, illetve azzá válnának, a többi rendelkezés érvényességét az nem érinti. Ezen érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezések úgy tekintendők, mint azokat olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezésekkel helyettesítik, amelyek a kitűzött gazdasági célnak a lehető legjobban megfelelnek.

 

Bécs, 2020. február 17.

 

A WAMP GmbH csapata